Betalingsvoorwaarden Podotherapie van Steenis

1. Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Annulering

Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut  aantoonbaar gemaakt kosten te vergoeden.

3. Toepasselijk recht

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtsbank te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

4. Betaling
  1. Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.
  2. Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na ontvangen van de factuur heeft betaald, zal de podotherapeut de patiënt een sommatie zenden om alsnog binnen veertien dagen na ontvangen van de sommatie te betalen.
  3. Bij te late betaling zullen alle op de inning van zijn/haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn. De podotherapeut zal de niet betaalde factuur ter incassering sturen naar een incassobureau. De hieraan verbonden incassokosten bedragen volgens de wet 15% voor de hoofdsom tot 2500,00 euro met een minimum van 40,00 euro exclusief rente.
  4. Bij een meerwerk-opdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.